Terug

OAHW: Solid Base 2Go Back Home

Publicatiedatum: 10 december 2020

Wat is je functie en met welk vakgebied/ onderzoek hou je je bezig?

Sinds 2010 werk ik als methodiekontwikkelaar en kwaliteitsborger bij Stichting 180.  

In die eerste rol houd ik me bezig met het (door)ontwikkelen van gedragsinterventies voor kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan jongeren die verblijven in justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) of JeugdzorgPlus-instellingen, of jongeren die vanwege hun gedragsproblemen op het speciaal onderwijs zitten. Maar ook aan volwassen gedetineerden die in een penitentiaire inrichting verblijven. De interventies richten zich op doelen als het verminderen van agressief gedrag, het voorkomen van recidive en het versterken van het sociale netwerk.  

In mijn rol als kwaliteitsborger houd ik mij onder ander bezig met het voorbereiden en begeleiden van gebruikersoverleggen over methodieken en interventies, het organiseren van deskundigheidsbevordering voor professionals en het signaleren van benodigde aanpassingen aan de methodiek.

Wat houdt je KFZ-Jeugd project in?

Ons project ‘Solid Base 2Go Back Home’ is een samenwerking met twee andere organisaties die zich al jarenlang inzetten voor jongeren in detentie: Young in Prison en ClickF1.

Young in Prison (YiP) is een internationale NGO die kinderen en jongeren in conflict met de wet helpt positief bij te dragen aan de samenleving, door middel van creatieve en sportieve programma's voor persoonlijke ontwikkeling in gevangenschap en erna. ClickF1 ontwikkelt en implementeert educatieprogramma’s gericht op het versterken van vaardigheden op het gebied van (digitale) media, communicatie, technologie en digitalisering.

Alle drie hebben deze organisaties vanuit hun eigen methodische achtergrond programma’s ontwikkeld die gericht zijn op het toewerken naar een positieve toekomst:

 1.  ‘Een Solide Basis voor de Toekomst’, een cognitief gedragstherapeutische interventie voor jongeren in JJI’s of gesloten jeugdzorg, met als doel werken aan identiteitsvorming, het gevoel van eigenwaarde en self-efficacy. Het programma bestaat uit de modules ‘Ik en mezelf’, ‘Ik en relaties’ en ‘Ik en de maatschappij’.
 2. ‘Back Home’, een programma voor jongeren in gesloten instellingen dat een creatief lab biedt waarbinnen de deelnemers zowel actief, recepties als reflectief (de drie effectieve elementen in kunst- en cultuureducatie) aan creatieve skills en aan persoonlijke ontwikkeling werken. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald via het digitale platform MediaWise (aanwezig in alle JJI’s). De jongeren leren hun eigen verhaal en levensvisie op een creatieve manier vorm te geven.
 3. ‘Een hardt verhaal’, een verhalende, creatieve methodiek voor jongeren die in een JJI verblijven. De jongeren vertellen over hun dromen en ambities en wat ze nodig hebben in hun eigen taal en vanuit hun eigen leefwereld.

Dit project richt zich op het samensmelten van deze drie bestaande programma’s, die elkaar aanvullen en versterken, tot één evidence based training: ‘Solid Base Studio’. Solid Base Studio is een training met cognitief gedragstherapeutische, creatieve en narratieve technieken en werkvormen waarmee jongeren werken aan identiteitsvorming, hun gevoel van eigenwaarde en hun self-efficacy (het vertrouwen dat jongeren hebben in hun eigen competentie). Hierbij wordt aangesloten bij de basisbehoeften verbinding, competentie en autonomie.

We benutten dit KFZ-J project om de opzet van Solid Base Studio uit te denken (dat wil zeggen: een daadwerkelijke versmelting van de kracht uit de drie verschillende ‘basisprogramma’s’ te realiseren) en deze opzet in verschillende pilotrondes te testen in enkele JJI’s. Hogeschool Leiden monitort en evalueert de pilots. Vooralsnog werken we toe naar de volgende opzet:

 • Er zijn drie modules in Solid Base Studio: ik/mezelf, ik/relaties en ik/maatschappij. De modules bestaan uit telkens 5 bijeenkomsten.
 • Iedere module begint met een kick-off, waarin beleving en het raken/inspireren van de jongeren centraal staat. Dit gebeurt middels een (korte) voorstelling, het vertellen van een (levens)verhaal of een optreden van een aansprekend artiest door coaches die vanwege hun eigen ervaringen dichtbij de jongere staan en/of de creatieve kwaliteiten hebben om jongeren te motiveren om in het traject mee te gaan.
 • Nadat het denkproces in de kick-off op gang is gebracht wordt in ieder van de drie modules gewerkt aan verdieping, reflectie en een portfolio in 3 werkbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden tijdens de pilot begeleid door trainers van YiP, ClickF1 en 180. Na de pilot krijgen ook mentoren, docenten en individueel trajectbegeleiders hierbij mogelijk een actieve rol. De bijeenkomsten worden ondersteund met onlinemateriaal en gepubliceerd op MediaWise.
 • Er is een afsluitende feestelijke bijeenkomst waarin jongeren hun eigen gemaakte werk presenteren. Iedere module wordt afgesloten met een bijeenkomst waarin elke jongere een presentatie geeft over wat hij heeft gemaakt en geleerd en wat zijn plannen voor de toekomst zijn. De afsluitende bijeenkomsten kunnen intiem (met begeleiders van binnen de JJI, coaches en geselecteerde jongeren) maar ook groter (met externe genodigden) worden vormgegeven.

 Voorbeeld van de eerste module ik/mezelf:

 • Sessie 1: My life. Een artiest en storyteller treedt op met zijn eigen levensverhaal vol leed en humor. Daarna delen de jongeren hun eigen levensverhaal, onder andere aan de hand van het spel Homies van ClickF1.
 • Sessie 2: Keep it cool. Een YiP-coach en een jongere die ook vast heeft gezeten werken met spoken word en leren jongeren hoe zij hun hoofd koel kunnen houden als het lastig wordt.
 • Sessie 3: How to be happy. Hier gaan jongeren merken wat sport met hun mind doet en maken ze hun eigen digital poster, die voor hen wordt geprint.
 • Sessie 4: All together now. Hier komt alles van de vorige sessies samen. Een coach van YiP en ClickF1 helpen de jongeren om de kern van wat ze hebben geleerd op een rijtje te zetten. Ook gaan jongeren nadenken over en oefenen met hoe ze hun verhaal gaan vertellen in sessie 5.
 • Sessie 5: Party! De jongeren presenteren hun verhaal aan een klein publiek met een MC en een hapje en drankje.

Wat hoop je te bereiken met je project en wat kan het veld met dit onderzoek? (eventueel: een leuk feitje/ weetje over je project?)

We hopen een training te maken die jongeren stap voor stap langs hun eigen verhaal begeleidt en hoe zij zich in de toekomst tot zichzelf en de mensen en wereld om hen heen willen verhouden. We hopen de verbeeldingskracht en het bewustzijn van jongeren aan te wakkeren om te bedenken hoe zij hun leven willen vormgeven, letterlijk en figuurlijk. We hopen dat deelname aan Solid Base Studio jongeren helpt om een portfolio op te bouwen van digital stories, posters, teksten en beeld waar ze trots op zijn en waarmee ze kunnen vertellen over dromen, ambities en kernwaarden in hun leven. Ook hopen we dat door deelname aan Solid Base Studio een verdieping in het contact tussen de jongere en zijn mentor optreedt: door Solid Base Studio leert de mentor (nog) meer over het eigen verhaal van de jongere.

De uiteindelijk op te leveren training kan worden ingezet binnen JJI’s, JeugdzorgPlus-instellingen en andere instellingen die werken met jongeren met delictgedrag.

Leuk weetje:

 • De pilot van module 1 in JJI Lelystad is afgerond en heel positief ontvangen!
 • Quotes van jongeren over de training: “Ik zie nu meer in dat het belangrijk is om met elkaar te praten en hier binnen een goede sfeer te hebben”; “Ik weet nu wat mijn happy place is – als ik naar mijn poster kijk, word ik rustig”.
 • Quote van een JJI-begeleider: “Ik zie de jongens hier op een andere manier dan hoe ik ze normaal zie. Ik ben positief verrast door de diepgang en de verbinding in hun verhalen en posters”.