Filter projecten

Status

Opgeleverd in

Thema

Setting

Diagnostiek en behandeling

Precall, handleidingen en studies

Lopend

2022-31: Moduleontwikkeling ouderbetrokkenheid binnen het preventiegerichte Halt Schoolspreekuur

Ouderbetrokkenheid in de Halt-interventie 'Schoolspreekuren'

Lopend

2022-30: ADAMAS; inzet Credible Messengers in de forensische jeugdhulp

Lopend

2022-27: Risicoscreener Jeugd implementatie

Dit voorstel vormt een opvolging op de vorige twee projecten over de Risicoscreener Jeugd. Het doel is om de Risicoscreener Jeugd daadwerkelijk te gaan implementeren in de forensische (ambulante) jeugdhulp op basis van de resultaten uit voorgaande verkenningscall naar de implementatiemogelijkheden van de Risicoscreener Jeugd.

Lopend

2021-23: Slapende Honden, Wakker Maken: een effectiviteitsstudie naar een innovatieve behandeling voor chronisch getraumatiseerde kinderen

De Slapende Honden methode is een behandeling die zich richt op het motiveren van jeugdigen voor traumaverwerking en het in kaart brengen en opheffen van obstakels die traumaverwerking in de weg staan.

Afgerond

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Naar aanleiding van het KFZ-Jeugd project Risicoscreener Jeugd is dit project van start gegaan om de implementatie en de validatie van het instrument te verkennen.

Lopend

2021-20: Feelee in de forensische psychiatrie

Onderzoek en implementatie van de Feelee app in de forensische behandelpraktijk

Afgerond

2021-19: Literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Gemotiveerd meer effect behalen: literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Lopend

2020-18: Ask me first! Jongeren actief betrekken bij risicotaxatie: de Transition Inventory

In dit project wordt de Transition Inventory vertaald naar het Nederlands en aangepast op de Nederlandse context. Daarnaast wordt in dit project gekeken naar de implementatie van dit instrument en wordt de doeltreffendheid op het gebied van werkalliantie en engagement geëvalueerd.

Lopend

2020-17: Brains4Use: Op weg naar een hoger niveau van effectiviteit voor de interventie voor middelenmisbruik bij jongeren in (justitiële) residentiële zorg

In december 2015 heeft de Erkenningscommissie Justitiële Interventies Brains4Use erkend op het niveau ‘goed onderbouwd’. Het doel van dit project is om de interventie erkend te krijgen op een hoger niveau van effectiviteit.

Lopend

2020-16: Effectonderzoek naar de leerstraf So-Cool

Dit onderzoek brengt in beeld of So-Cool de gewenste effecten oplevert: verbetering van sociale vaardigheden, sociale probleemoplossingsvaardigheden en het zelfvertrouwen, en of de jongeren na So-Cool minder snel recidiveren.

Lopend

2020-15: Ontwikkeling van gestandaardiseerde diagnostiek van de gewetensontwikkeling bij kinderen en jeugdigen

Het doel van het project is ontwikkeling van een diagnostisch instrument voor het in kaart brengen van het geweten bij jongeren, gebaseerd op een duidelijk theoretisch kader en met een verantwoord instrument. Dit stelt de professional in staat de diagnose te formuleren als een gestructureerd professioneel oordeel bij jongeren tussen 12 en 24 jaar oud.

Lopend

2020-14: Doorontwikkeling en implementatie van VR assessment “What’s Up?”

In dit project wordt What's up doorontwikkeld en wordt de implementatie en meerwaarde van What’s Up? onderzocht in het primair proces van de ambulante en residentiële forensische zorg voor jeugd.

Lopend

2020-13: De effectiviteit van de MY LIFE behandeling. Werkt het en wat werkt er?

Het doel van dit onderzoek is de effectiviteit van de MY LIFE benadering onderzoeken waarbij er wordt gekeken wat de werkzame elementen zijn binnen dit onderzoek

Afgerond

2019-11: Helende honden

Effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive van jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Afgerond

2019-10: Mindfulness voor gesloten (for) Jeugdzorg

Het ontwikkelen van een energieke mindfulness traject die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Afgerond

2019-09: Groepsdruk en Delictgedrag (Literatuuronderzoek)

Een literatuuronderzoek naar (weerstand) tegen groepsinvloed in relatie tot delictgedrag van jongeren binnen het forensisch domein.

Lopend

2019-08: Solid Base 2Go Back Home

Het ontwikkelen van een evidence-based trainingsprogramma voor jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen om gedragsverandering te bewerkstelligen.

Afgerond

2019-07: Project Life

Evaluatie van een herstelondersteunende interventie voor jongeren

Afgerond

2019-06: Evidence Gap Map Vaktherapie

Een inventarisatie van de literatuur en de onderzoeksbehoeften met betrekking tot vaktherapie

Afgerond

2019-05: Onderzoek naar indicatoren radicalisering bij jongeren in forensische zorg: ‘vreemd of gevaarlijk’

Een literatuur- en kwalitatief onderzoek naar de kennis en ervaringen van professionals in het forensisch jeugdveld met radicalisering.

Afgerond

2019-04: Risicoscreening bij jongeren en jongvolwassenen

Een laagdrempelige risicoscreener voor zowel de klinische als ambulante setting.

Afgerond

2019-03: De combinatie van een emotieherkenning-training met de toediening van oxytocine binnen een forensische context

Het doel van dit project is om ERT aan te passen aan het Nederlandse forensische veld en de effectiviteit van ERT met oxytocinetoediening te evalueren.

Afgerond

2018-02: Doorontwikkeling van Multidimensionele Familietherapie

Doorontwikkeling van de MDFT voor jongvolwassenen van 18 tot 24 jaar in een JJI.

Afgerond

2018-01: Back to the future

Deze precall richt zich op het vinden van de juiste onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J.