Terug naar overzicht

2021-19: Literatuurstudie naar werkzame elementen van behandelmotivatie bij jongeren in de forensische jeugdhulp

Doelgroep

Jongeren van 12 - 24 jaar in de forensische zorg

Werkzame elementen van behandelmotivatie

Jongeren in de forensische jeugdzorg hebben vaak een gebrekkige behandelmotivatie. Dit kan worden verklaard doordat jongeren vaak niet zelf kiezen voor de hulpverlening, maar te maken hebben met een opgelegde maatregel. Ook kunnen eerdere negatieve ervaringen jongeren wantrouwend maken tegenover hulpverleners en pessimistisch over het nut van de hulpverlening. Behandelmotivatie is echter van belang voor het behalen van positieve behandelresultaten. Het voorspelt zowel deelname aan behandeling als het voltooien ervan, terwijl een lage behandelmotivatie geassocieerd wordt met uitval en recidive. Daarnaast hangt behandelmotivatie samen met de behandelrelatie of werkalliantie tussen jongeren en professionals, en met treatment engagement, de mate waarin de jongere actieve inzet of medewerking aan de behandeling laat zien. Voor het bereiken van een duurzame gedragsverandering, zoals het niet meer plegen van delicten na forensische behandeling, is het belangrijk dat de gedragsverandering gebaseerd is op de eigen of intrinsieke motivatie van de jongere. Een lage behandelmotivatie is dan ook een risicofactor voor uitval en recidive, en wordt in risicotaxatie-instrumenten ook als zodanig meegenomen.

Huidig onderzoek leidt tot een rapportage van de literatuurstudie naar relevante factoren bij, en (werkzame elementen van) effectieve of veelbelovende werkwijzen gericht op het versterken van de behandelmotivatie voor de doelgroep jongeren van 12 - 24 jaar in de forensische zorg. Het rapport bevat aanbevelingen voor het verder ontwikkelen van methoden, handreikingen voor de praktijk en/of specifieke interventies gericht op bepaalde facetten van behandelmotivatie. Daarnaast wordt er een factsheet ontwikkeld en wordt er een podcast opgenomen met een onderzoeker, behandelaar en een jongere met ervaringskennis van de forensische jeugdzorg. 

Uitvoerende partij

Onderzoeksinstituut IVO