Terug naar overzicht

2019-11: Helende honden

Doelgroep

Jongeren in Justitiële Jeugdinrichtingen.

Effectiviteit van Dutch Cell Dogs op recidive

Hoewel er verschillende interventies ingezet worden om te voorkomen dat gedetineerden jongeren terugvallen in delinquent gedrag, blijft recidive een probleem. Na vrijlating uit een JJI recidiveert ongeveer de helft van deze jongeren, in verschillende maten van ernst. Dutch Cell Dogs (DCD) is een relatief nieuwe interventie die mogelijk kan bijdragen aan de rehabilitatie van jeugddelinquenten. DCD is een interventie waarbij, gedurende acht weken, gedetineerden tweewekelijks een aan hen gekoppelde asielhond basisvaardigheden aanleren. Hiermee wordt gestreefd naar een win-winsituatie: de gedetineerde helpt de hond aan een grotere kans op adoptie en door het trainen van de hond wordt beoogd dynamische criminogene behoeften van de jongere aan te pakken en daarmee de kans op recidive terug te dringen.

Uit onze recente meta-analyse naar de effectiviteit van hondentrainingsprogramma’s in justitiële inrichtingen blijkt dat dergelijke programma’s recidive kunnen verminderen. Hoewel DCD een populaire interventie is onder jongeren en medewerkers in detentiecentra, is het nog onduidelijk wat de effecten zijn van DCD in het terugdringen van recidive en bij welke doelgroep deze populaire interventie het beste aansluit.  

Het doel van het voorgestelde project is daarom om meer inzicht te krijgen in de mate waarin deelname aan DCD in de vier JJI’s (De Hunnerberg, De Hartelborgt, Den Hey-Acker en Juvaid (Veenhuizen)) op langere termijn bijdraagt aan een vermindering in recidive en delinquent gedrag voor jongeren in een JJI. Het project betreft een gecontroleerd evaluatieonderzoek naar de lange-termijn-effecten van DCD waarbij recidivegegevens van gedetineerde jongeren die hebben deelgenomen aan DCD vergeleken worden met die van jongeren die tijdens hun detentie niet aan DCD hebben deelgenomen. Voor dit onderzoek zullen officiële recidivecijfers verzameld worden.

Uitvoerende partij

Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Dutch Cell Dogs en vier Justitiële Jeugdinrichtingen: De Hartelborgt, De Hunnerberg, Den Hey-Acker en Juvaid (Veenhuizen).

Resultaten

Helende Honden is de eerste gecontroleerde studie naar de effecten van DCD op lange termijn voor jongere in een JJI. Sterke kanten van het onderzoek zijn de naturalistische onderzoekssetting, de inclusie van verschillende aspecten van recidive en het onderzoeken van subgroepen jongeren voor wie DCD beter of minder goed werkt. De resultaten lieten zien dat DCD over het algemeen niet (meer of minder) effectief was in het terugdringen van recidive ten opzichte van de reguliere behandeling in de controlegroep. Daarnaast bleek  uit de exploratieve analyses dat er ook geen significant verschil was op basis van zelf-gerapporteerd delinquent gedrag. Toekomst experimenteel onderzoek is nodig om te ontdekken hoe en waarom DCD bijdraagt, waarbij een grotere groep participanten en een langere follow up periode worden meegenomen.  

Eindproduct