Terug naar overzicht

2019-07: Project Life

Project Life is een herstelondersteunende groepsinterventie voor (kwetsbare) jongeren met (forensisch) psychiatrische problematiek.

Doelgroep

Jongeren die problemen ondervinden op één of meerdere levensgebieden én risicovol gedrag vertonen en/of eerder delicten hebben gepleegd en aan de volgende indicaties voldoen:

  1.  De jongere is tussen de 12 en 23 jaar
  2. De jongere heeft in ieder geval de basisschool afgerond
  3. De jongere is in staat binnen een groep te kunnen functioneren
  4. De jongere ondervindt moeilijkheden in zijn dagelijks leven, waarbij een DSM-diagnose géén vereiste is
  5. De jongere is in staat tot enige vorm van zelfreflectie
  6. Er is sprake van een vrijwillige deelname, de jongere beslist zelf of hij of zij aan de interventie deel wil nemen (voor jongeren van 12-16 jaar is ook toestemming van ouders noodzakelijk)
  7. De jongere is intrinsiek gemotiveerd en/of staat open voor deelname aan de interventie.
  8. Verder is het belangrijk dat deelname aan de interventie praktisch uitvoerbaar is.

Evalueren en implementeren

In dit project wordt 'Project Life' geëvalueerd en worden de ervaringen met de interventie gebruikt om een up-to-date handleiding, werkboek, flyer en implementatiehandleiding te ontwikkelen. In de herstelondersteunende, peer-to-peer interventie 'Project Life' denken jongeren na over wat ze willen bereiken in het leven en stellen ze zelf doelen binnen hun eigen mogelijkheden. Hierdoor wordt de binding met de maatschappij vergroot, daalt het risico op delictgedrag en daarmee de kans op recidive.

Project Life is gebaseerd op de herstelondersteunende interventie ‘Herstellen doe je zelf’. ‘Herstellen doe je zelf’ is een erkende en bewezen effectieve training voor volwassenen met psychische problematiek en verslavingsproblematiek. Door twee ervaringsdeskundige jongeren, die zelf ooit de ‘Herstellen doe je zelf’ cursus volgden, is een vertaalslag gemaakt naar jongeren en in samenwerking met Coöperatie Markieza (Academie voor herstel en ervaringsdeskundigheid) is een train-de-trainer-opleiding opgezet. De volgende stap is het evalueren van de Project Life-interventie en het opstellen van een implementatiehandleiding

Resultaten

Een groep van twintig jongeren heeft meegedaan aan vier Project Life rondes. Zestien van deze twintig jongeren en zes ervaringsdeskundigen hebben meegedaan aan een interview. De fidelity checklists laten een hoge modelgetrouwheid zien. In de interviews geven de ervaringsdeskundigen aan dat de gebruiksvriendelijkheid van het trainingsmateriaal goed is maar dat de vormgeving en sommige werkvormen niet goed aansluiten bij de doelgroep. Jongeren zijn over het algemeen positief over Project Life en een deel van hen geeft aan dat deelname heeft geholpen doelen te stellen. Verder geeft een deel van de jongeren aan dat het materiaal niet passend genoeg is.  

Veertien van de twintig jongeren hebben de vragenlijsten ingevuld op T0 en T1 en zes jongeren hebben de vragenlijsten ingevuld op T2. Op basis van de Reliable Change Index zijn geen significante verschillen gevonden op hoop tussen de scores op T1 en T0. Wel scoren twee jongeren significant hoger op empowerment en scoort één jongere significant hoger op zelfvertrouwen. Op T2 scoren drie van de zes jongeren significant hoger op empowerment en zijn geen significante verschillen gevonden voor de andere twee uitkomstmaten hoop en zelfvertrouwen. 

Uitvoerende partij

GGzE in samenwerking met Coöperatie Markieza, de Academische werkplaats Jeugd van Tranzo, Tilburg University, en Horizon.

Eindproducten

Werkboek Project Life

Trainershandleiding Project Life

Flyer Project Life

Implementatieadvies Project Life

Eindrapportage Project Life

Beschrijving Project Life