Terug naar overzicht

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Doelgroep

De doelgroep waarbinnen de verkenning gedaan is, zijn de vijf settingen van het justitiële jeugdveld: Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), Kleinschalige Voorzieningen (KV), ambulante behandeling, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Belemmerende en bevorderende factoren

In de forensische (ambulante) jeugdhulp is toenemend behoefte aan een meer laagdrempelige vorm van risicobeoordeling daar waar uitgebreide risicotaxatie in de praktijk niet altijd haalbaar blijkt. Tijdens het eerdere ontwikkelproject is daarom een instrument ontwikkeld voor globale risico-inventarisatie bij jongeren en jongvolwassenen: de Risicoscreener Jeugd. Het instrument is bedoeld om op eenvoudige wijze risico- en beschermende factoren in kaart te brengen waarmee een inschatting kan worden gemaakt met betrekking tot zorgen over gewelddadig gedrag naar anderen en zorgen over niet-gewelddadig crimineel gedrag. De Risicoscreener Jeugd is geen vervanging van uitgebreide risicotaxatie, maar een eerste risico-inventarisatie op basis waarvan opschaling naar verdiepende risicotaxatie mogelijk is.

Retrospectief pilotonderzoek laat zien dat de Risicoscreener Jeugd een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft, duidelijk overeenkomt met instrumenten voor uitgebreide risicotaxatie en prima voorspellende waarde toont voor gewelds- en niet-geweldsrecidive. Professionals uit het veld waren positief over het instrument en bleken enthousiast over mogelijke toepassing in de brede praktijk.

Uit het ontwikkelproject volgden aanbevelingen met betrekking tot implementatie en uitgebreid validatieonderzoek. Voordat kan worden overgegaan tot implementatie is het van belang te onderzoeken binnen welke setting toepassing van de Risicoscreener Jeugd het meest waardevol is en waar kansen en (on)mogelijkheden liggen. Het doel van dit project is het onderzoeken van de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie en prospectieve validatie binnen vijf settingen van het justitiële jeugdveld: Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), Kleinschalige Voorzieningen (KV), ambulante behandeling, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Daarnaast is een verkenning naar co-financiering van het implementatie- en validatieproject van de Risicoscreener Jeugd onderdeel van dit onderzoek.

Resultaten

Er is een scoping review uitgevoerd, er zijn achtergrondgegevens van de verschillende settingen verzameld en er zijn verkenningsgesprekken gevoerd bij een aantal settingen van het justitiële jeugdveld. De ambulante behandel- en begeleidingssetting lijkt op dit moment de meeste bevorderende en minste belemmerende factoren te bevatten voor implementatie van de RS-J. De betrokken ambulante instellingen (DNK / S.T.A.R.T., Levvel, Arkin) zijn dusdanig gemotiveerd voor implementatie van de RS-J dat zij hier graag al op korte termijn mee zouden starten en uiteenlopende toepassingen zien voor de praktijk. Tevens zien zij meerwaarde van het samenwerken aan een gezamenlijk breed prospectief validatieonderzoek en zijn zij bereid hieraan bij te dragen middels het leveren van gegevens en mankracht vanuit elk van de betrokken instellingen. Naast de betrokken instellingen lijkt er ook bij andere instellingen interesse om indien mogelijk en wenselijk op relatief korte termijn hierbij aan te haken, zoals bijvoorbeeld vanuit de jeugdreclassering, Intensieve Jongerencoaching en de Belgische Gemeenschapsinstellingen. Verder wordt aanbevolen de mogelijkheden voor implementatie en validatie binnen de JJI’s en de RvdK op een later moment alsnog te verkennen. Met name binnen de JJI’s wordt ingeschat dat de RS-J waardevol zal kunnen zijn voor het goed in beeld brengen van jongeren en jongvolwassenen binnen de basis- en kortverblijfafdelingen. Een geschikte volgende stap zou allereerst een implementatie en prospectief validatieonderzoek binnen de ambulante setting zijn.

Eindproduct

Eindrapport Risicoscreener Jeugd Verkenning implementatie en validatie

Uitvoerende partij

Amsterdam UMC, locatie VUmc, VKC-Psyche, Risicojeugd