Terug naar overzicht

2021-21: Risicoscreener Jeugd Verkenning Implementatie en Validatie

Doelgroep

De doelgroep waarbinnen de verkennin gedaan is de vijf settingen van het justitiële jeugdveld: Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), Kleinschalige Voorzieningen (KV), ambulante behandeling, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

Belemmerende en bevorderende factoren

In de forensische (ambulante) jeugdhulp is toenemend behoefte aan een meer laagdrempelige vorm van risicobeoordeling daar waar uitgebreide risicotaxatie in de praktijk niet altijd haalbaar blijkt. Tijdens het eerdere ontwikkelproject is daarom een instrument ontwikkeld voor globale risico-inventarisatie bij jongeren en jongvolwassenen: de Risicoscreener Jeugd. Het instrument is bedoeld om op eenvoudige wijze risico- en beschermende factoren in kaart te brengen waarmee een inschatting kan worden gemaakt met betrekking tot zorgen over gewelddadig gedrag naar anderen en zorgen over niet-gewelddadig crimineel gedrag. De Risicoscreener Jeugd is geen vervanging van uitgebreide risicotaxatie, maar een eerste risico-inventarisatie op basis waarvan opschaling naar verdiepende risicotaxatie mogelijk is.

Retrospectief pilotonderzoek laat zien dat de Risicoscreener Jeugd een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft, duidelijk overeenkomt met instrumenten voor uitgebreide risicotaxatie en prima voorspellende waarde toont voor gewelds- en niet-geweldsrecidive. Professionals uit het veld waren positief over het instrument en bleken enthousiast over mogelijke toepassing in de brede praktijk.

Uit het ontwikkelproject volgden aanbevelingen met betrekking tot implementatie en uitgebreid validatieonderzoek. Voordat kan worden overgegaan tot implementatie is het van belang te onderzoeken binnen welke setting toepassing van de Risicoscreener Jeugd het meest waardevol is en waar kansen en (on)mogelijkheden liggen. Het doel van dit project is het onderzoeken van de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie en prospectieve validatie binnen vijf settingen van het justitiële jeugdveld: Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI), Kleinschalige Voorzieningen (KV), ambulante behandeling, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Daarnaast is een verkenning naar co-financiering van het implementatie- en validatieproject van de Risicoscreener Jeugd onderdeel van dit onderzoek.

Uitvoerende partij

Amsterdam UMC, locatie VUmc, VKC-Psyche, Risicojeugd