Terug naar overzicht

2018-01: Back to the future

Doelgroep

Het gehele forensische jeugdveld.

Behoeften inventarisatie

Deze eerste precall richt zich op het vinden van de juiste onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J.

Om onderwerpen voor de onderzoeksagenda van KFZ-J te inventariseren, wordt de scenariomethode gebruikt. Met de scenariomethode kijken deelnemers op een andere manier naar de wereld waardoor er ook andere uitkomsten ontstaan (out of the box – denken). Er wordt als het ware een sprong in de tijd genomen en samen met experts en ervaringsdeskundigen wordt in twee workshops nagedacht over: ‘Wat is het ideaalbeeld en wat is het doemscenario voor de forensische zorg voor jeugd?’ In de workshops worden vier verschillende scenario’s geschetst op basis van twee kernonzekerheden die een belangrijke ontwikkeling voor de forensische zorg voor jeugd over twintig jaar beschrijven.

Met de hierboven beschreven methode worden relevante onderwerpen voor de onderzoeksagenda van de toekomst verkend, onderzocht en vastgesteld. Deze onderwerpen worden vervolgens vergeleken met de literatuur, een eerder uitgevoerde veldconsultatie en met de meningen van experts. Door verschillende scenario’s in beeld te brengen, biedt de scenariomethode KFZ-J handvatten om een strategie en koers uit te zetten en een onderzoeksagenda op te stellen die toekomstproof is. De resultaten worden samengevat in een interactief document waarin (1) de factoren uit de scenario’s samengevat worden in onderzoeksthema’s en (2) wordt toegelicht hoe deze thema’s de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd kunnen verbeteren.

Uitvoerende partij

GGzE - onderzoeksgroep Forensische Geestelijke Gezondheidszorg i.s.m. Tilburg University, Tranzo en Academische Werkplaats Jeugd. 

Toepassing en effect

Aan de hand van de vier toekomstscenario’s zijn zes thema’s geformuleerd, die in de toekomst belangrijk worden om de kwaliteit van de forensische zorg voor jeugd te verbeteren. Door de manier waarop naar de toekomst is gekeken, lag de nadruk niet op het beperken van de risico’s voor de maatschappij, maar op het stimuleren van de kansen en de mogelijkheden van de jongeren. Door met de toekomstscenario’s te werken, kwamen onderzoeksthema’s naar voren die ook leven in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie; denk aan alliantie, eigen regie, veerkracht, empowerment en
herstelondersteunende zorg.

Tijdens het bespreken van de scenario’s is steeds expliciet aandacht geweest voor het type organisatie (besloten en gesloten jeugdinstellingen, kleinschalige voorzieningen, detentie, kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB, jeugdzorg en zorgboerderijen), type zorg/behandeling (ambulant, klinisch, terugvalpreventie, nazorg) en ketens in de zorg/continuïteit van zorg (preventie, instroom, doorstroom, uitstroom). Van belang is dat het vermeerderen van kennis voor alle onderdelen belangrijk is en dat kennis toegepast kan worden in elke organisatie en type zorg of behandeling. Het gaat namelijk om de jongeren in de forensische zorg. De problemen die jongeren ervaren in de forensische zorg zijn ook voor elk scenario benoemd, deze verschillen niet tussen organisatie en type zorg, de nadruk lag hierbij vooral op de beperkte capaciteiten, mogelijkheden en vaardigheden van de jongeren. Wat betekent de complexe, snelle en digitale maatschappij voor jongeren met agressie problematiek of een verstandelijke beperking? Hoe moet je mee komen in de maatschappij. De deelnemende experts gaven in alle scenario’s steeds aan dat de zorg en de ondersteuning beter moet, maar dat de maatschappij ook open moet blijven staan voor uitbijters.

Eindproduct